Gebruikersvoorwaarden en privacy 

Gebruikersvoorwaarden

De website van dental INFO wordt tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de website te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Alle rechten op de inhoud van de website van dental INFO berusten bij dental INFO, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de website van dental INFO.

Auteursrecht
dental INFO behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de website voor. Het woordelijk overnemen van redactionele content van deze website is dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Wilt u redactionele content overnemen, dan kan dat, maar daar zijn enige kosten aan verbonden. Aan personen of organisaties die content woordelijk overnemen wordt 2,50 euro per woord in rekening gebracht.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, van dental INFO en haar toeleveranciers op de inhoud van de dental INFO website. Gebruiker mag de inhoud van de websites van dental INFO slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de website van dental INFO op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

Juistheid en volledigheid
De verwerking van de gegevens op de website van dental INFO en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. dental INFO noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de websites van dental INFO is opgeslagen en zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de dental INFO website aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Dental INFO is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de dental INFO website voor gebruiker.

dental INFO is niet aansprakelijk voor schade of ongemakken die voortkomen uit geplaatste artikelen, advertenties, advertorials , e-learning video’s en/of documenten en video’s in de toolkit.

Privacy

dental INFO is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. dental INFO houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens
dental INFO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– E-mailadres
– Achternaam
– Geslacht
– Functie
– Adresgegevens mondzorgpraktijk

dental INFO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken – Dit geldt alleen voor abonnees van de Dental Management Toolkit en Dental E-learning

dental INFO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
– E-mailadressen: gedurende de periode dat u de nieuwsbrief ontvangt. Na afmelding voor de nieuwsbrief worden uw gegevens verwijderd.
– Accountgegevens voor uw abonnement op Dental Management Toolkit en Dental E-learning: gedurende de tijdsduur van uw abonnement.

Niet-delen van persoonsgegevens met derden
dental INFO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij afspraken gemaakt om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. dental INFO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. dental INFO gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

Technisch noodzakelijke en functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Analytische cookies. dental INFO gebruikt Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.

Advertentie of tracking cookies. dental INFO gebruikt DoubleClick van Google voor het vertonen van banners op haar website. Deze cookies vallen in de categorie cookies van derden. Op de (persoons)gegevens die via derden cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partij van toepassing. Dental INFO heeft daar geen invloed op. U kunt www.youronlinechoices.eu bezoeken voor meer informatie over uw opties en hoe u zich kunt afmelden voor dergelijke cookies van derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door dental INFO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Stuur uw verzoek naar info@dentalinfo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
dental INFO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

dental INFO en andere websites
Op de dental INFO website treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. dental INFO kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.