Nieuwe klachtenwet (Wkkgz) aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wkkgz, een nieuwe wet ter bevordering van de kwaliteit van de zorg en de behandeling van klachten en geschillen. Zo dienen zorgaanbieders te voorzien in een schriftelijke klachtenregeling en ‘goede zorg’. Ook worden zij verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie die zowel klachten als schadeclaims kan afhandelen en bindende adviezen kan geven.

Belangrijkste punten

  • Zorgaanbieders zullen binnen zes weken moeten reageren op een klacht en laten weten welke maatregel genomen wordt.
  • Klagers kunnen ‘in beroep’ gaan bij een externe geschilleninstantie die bindend kan adviseren en een vergoeding van geleden schade kan toekennen.
  • Patiënten hebben recht op informatie over de zorg: informatie over tarieven, kwaliteit en ervaringen van andere patiënten.
  • De tandarts moet de patiënt informeren over incidenten en dit noteren in het dossier.
  • Praktijkeigenaren moeten referenties van nieuwe medewerkers controleren.
  • Praktijken moeten een interne procedure voor signaleren van incidenten opstellen, waarbij belangrijk is dat medewerkers veilig kunnen melden.
  • In geval van beëindiging van een arbeidsrelatie met een niet-functionerende tandarts moet melding hiervan gemaakt worden bij de inspectie.
  • Er is geen verplichting meer voor het maken van een kwaliteitsjaarverslag.
  • In sommige situaties zullen tandartsen die zorg aan kwetsbare patiëntengroepen verlenen, een verklaring omtrent gedrag moeten overleggen.

Kritiek eerstelijnspartijen
De KNMT uitte eerder kritiek op de nieuwe klachtenwet en maakte – samen met de beroepsorganisaties in de eerstelijnszorg – de bezwaren kenbaar. De eerstelijnspartijen waarschuwden de Eerste Kamer per brief voor de verwachte claimcultuur en juridisering die hiermee zou ontstaan en het schaden van de vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en patiënt.

Lees meer over: Ondernemen, Wet- en regelgeving, Wkkgz