Poster: Mondzorggedrag van vluchtelingen in Nederland

Poster: Mondzorggedrag van vluchtelingen in Nederland

Hoe is het gesteld met het mondzorggedrag van volwassen vluchtelingen in Nederland? Aryana Hamdard & Siemaf Hasan, studenten mondzorgkunde, Hogeschool Utrecht, onderzochten dit.

Materiaal en methode

Dit kwantitatieve onderzoek had een prospectief cross-sectioneel ontwerp (survey). Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met NCB Opleidingen Utrecht waarbij de steekproef (n=91) select werd getrokken op basis van de volgende inclusiecriteria: vluchtelingen vanaf 18 jaar die korter dan 3 jaar in Nederland verbleven en de Arabische taal beheersen.

Er is gebruik gemaakt van een sneeuwbalsteekproef om voldoende respondenten te vinden. De data is anoniem verzameld door middel van een online Arabische enquête via Microsoft Forms waarbij de volgende variabelen zijn onderzocht: dagelijkse mondverzorging, zelfbekwaamheid in het verzorgen van het gebit, gebruik van tandheelkundige zorg en de mondzorggeletterdheid.

Voor de data-analyse is het computerprogramma IBM SPSS Statistics 24 gebruikt. Hierbij is beschrijvende statistiek toegepast en zijn centrum- en spreidingsmaten gebruikt om de uitkomsten weer te geven.

Resultaten

In totaal hebben 91 vluchtelingen deelgenomen aan het surveyonderzoek. Het merendeel was vrouw (n=62) en de gemiddelde leeftijd was 32 jaar. Een groot deel van de respondenten kwam uit Syrië (n=55).

Uit de resultaten met betrekking tot de dagelijkse mondverzorging is naar voren gekomen dat één derde (n=31) één keer per dag poetst en ongeveer twee derde (n=57) minder dan 2 minuten poetst. Bijna een kwart maakt geen gebruik van fluoridetandpasta (n=22).

Bij de tweede variabele over de zelf-bekwaamheid in het verzorgen van het gebit is ongeveer de helft van de respondenten zelfverzekerd over het gebruik van interdentale hulpmiddelen (n=45), fluoridetandpasta/mondspoeling (n=52) of hun poetstechniek (n=58).

Bij de derde variabele omtrent het gebruik van tandheelkundige zorg in Nederland is naar voren gekomen dat het merendeel van de respondenten in de afgelopen twee jaar bij de tandarts is geweest (n=78) en één derde alleen bij pijnklachten naar de tandarts gaat (n=30).

Wat betreft de vierde variabele (mondzorggeletterdheid) kunnen de meeste respondenten met weinig moeite de instructies van de tandarts begrijpen (n=56), verkregen informatie gebruiken om beslissingen te nemen over de eigen mondgezondheid (n=51), benodigde informatie verkrijgen (n=57), een tandartspraktijk bezoeken (n=63) en een tandartsafspraak maken (n=63). Ongeveer een kwart lukt het niet om verkregen informatie van de tandarts te lezen (n=22) of om tandheelkundige formulieren in te vullen (n=20).

Poster: Mondzorggedrag van vluchtelingen in Nederland

Klik hier voor een vergrote versie

Conclusie

We kunnen voorzichtig concluderen dat het mondzorggedrag van de meeste volwassen vluchtelingen in Nederland redelijk is. Maar er is nog ruimte voor verbetering, met name wat betreft de dagelijkse mondverzorging en de zelfbekwaamheid in het verzorgen van het gebit.

Poster ontwikkeld door:

Aryana Hamdard & Siemaf Hasan, studenten mondzorgkunde, Hogeschool Utrecht

Bekijk ook andere posters ontwikkeld door studenten Mondzorgkunde

Deze posters werden beoordeeld met een cijfer 7 of hoger en zijn een selectie uit de gemaakte posters die interessant zijn voor werkzame mondhygiënisten.

Lees meer over: Mondhygiëne, Thema A-Z