NZa vertelt over correct declareren in de mondzorg

Geld

U behandelt patiënten en brengt vervolgens door de NZa vastgestelde prestaties in rekening. De NZa ziet er op toe dat u dit correct doet. Verslag van de lezing van Hanneke Miedema over het doel en de werkwijze van de NZa, tijdens het ANT-congres Dental Studie Update.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan, dat sinds 1 oktober 2006 bestaat. De NZa houdt toezicht op de zorgmarkt in Nederland, zowel op zorgaanbieders als verzekeraars. De NZa is gevestigd in Utrecht, er werken circa 500 medewerkers. De NZa bestaat op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg en valt onder toezicht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Doel van de NZa
De NZa stelt zich tot doel om toegankelijke, betaalbare en goede gezondheidszorg voor iedereen te bevorderen. De NZa let er op dat ziekenhuizen, verzekeraars en artsen goede, eerlijke en begrijpelijke informatie geven over prijzen, polissen en prestaties. Het nieuwe zorgstelsel is gebaseerd op ‘gereguleerde marktwerking’, de NZa moet er op toezien dat de overgang naar meer marktprikkels goed verloopt en dat verzekeraars de Zorgverzekeringswet en de AWBZ goed uitvoeren. Daar waar er binnen de zorg geen sprake is van marktwerking, stelt de NZa tarieven vast. Dit is het geval bij de mondzorg.

Organisaties waar de NZa mee samenwerkt, zijn:
– Inspectie voor de Gezondheidszorg – ziet toe op de kwaliteit van de zorg
– Autoriteit Consument en Markt – toetst fusies en handhaaft het verbod op misbruik van een economische machtspositie
– De Nederlandsche Bank – controleert of verzekeraars genoeg reserves hebben om aan hun verplichtingen te voldoen.

In haar toezichtonderzoeken werkt de NZa waar nodig samen met het Openbaar Ministerie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Inspectie sociale zaken en werkgelegenheid.

De NZa wil problemen voorkomen en probeert daarvoor fouten en fraude op te sporen. Fouten worden per ongeluk gemaakt en fraude wordt opzettelijk gedaan. Voorlichting aan de patiënt over de nota en behandeling kan veel zaken voorkomen. Als uit signalen blijkt dat een bepaalde praktijk veel fouten maakt of als er sprake is van fraude, kan de NZa besluiten op bedrijfsbezoek te gaan. Dit doen ze echter alleen bij de meest ernstige signalen. Waar mogelijk proberen ze dit in samenwerking met de IGZ te doen. Uit de praktijk blijkt dat fouten en fraude gelukkig een uitzondering zijn.

Een goede en betaalbare zorg is een gedeelde verantwoordelijkheid van de NZa, de verzekeraars, de patiënt, de brancheverenigingen en de mondzorgaanbieders.

Lezing door Hanneke Miedema, Hoofd Corporate Communicatie bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Verslag door Carina Boven, tandarts en onderzoeker UMCG, voor dental INFO van het ANT-congres Dental Studie Update.

 

 

Lees meer over: Tarieven, Thema A-Z