Kimo heeft nieuwe website

Kimo

Het Kennisinstituut Mondzorg (Kimo) heeft een nieuwe website. Deze jonge vereniging wil de kwaliteit van de mondzorg verhogen en praktijkrichtlijnen ontwikkelen. Het uiteindelijke doel van Kimo is bundeling van de expertise van alle professionals in de mondzorg.

Oprichting Kimo
Kimo werd in september 2016 opgericht door drie belangenorganisaties: de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), de Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). In Kimo werken alle beroepsgroepen in de mondzorg samen: tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici, MKA-chirurgen en orthodontisten.

Klinische praktijkrichtlijnen
Kimo wil de komende jaren professionals ondersteunen bij het verder verhogen van de kwaliteit van de mondzorg en het verder professionaliseren hiervan. In eerste instantie zal dit gebeuren door het ontwikkelen en implementeren van klinische praktijkrichtlijnen. Deze richtlijnen moeten zowel wetenschappelijk onderbouwd zijn als voldoen aan de praktische mogelijkheden van de dagelijkse beroepspraktijk.

Behalve met mondzorgdeskundigen wordt bij het opstellen van de richtlijnen samengewerkt met Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten (KIMS), het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG)en de Patiëntenfederatie Nederland.

Programma 2017-2020

De speerpunten voor de komende jaren zijn vastgelegd in een meerjarenprogramma. Deze speerpunten zijn vastgesteld na een peiling onder mondzorgprofessionals.

Voor de periode tot 2020 worden de volgende richtlijnen ontwikkeld:

  • Peri-implantaire infecties (2017);
  • Antistolling in de mondzorg (2019);
  • Implantaat gedragen prothese, modules bovenkaak en onderkaak (2017);
  • Mondzorg voor jeugdigen, modules (eerste module 2018);
  • Mondzorg voor kwetsbare ouderen (2019);
  • Klachtenvrije derde molaar (2018);
  • Polyfarmacie ouderen (2019);
  • Periodiek mondonderzoek (2020).

Nieuwe website
Met het ‘online’ gaan van de nieuwe website van Kimo is een eerste stap gezet in het informeren van de mondzorgverleners over het doel van Kimo en de te ontwikkelen richtlijnen. Er is onder andere te vinden hoe de richtlijnen opgesteld gaan worden, aan welke voorwaarden een richtlijn moet voldoen en wie hieraan mee werken. Ook bevat de website een archief met relevante documenten.

Bron:
www.hetkimo.nl

Lees meer over: Kennis, Kwaliteit