De vervanging van de Wet Dba: wat is de status en wat biedt de toekomst?

Binnen de mondzorg zijn op dit moment zeer veel professionals werkzaam als ZZP-er. Of dit nog mogelijk is indien de huidige plannen rondom de vervanging van de Wet DBA worden doorgezet is de grote vraag. Het antwoord op deze vraag is op dit moment moeilijk te geven maar samenwerking met behulp van ZZP-ers zal binnen de mondzorg zeker gaan veranderen.

Huidige situatie

De zorgprofessional die als ZZP-er werkzaam is, maakt als het goed is gebruik van de modelovereenkomst zoals deze is samengesteld door de belastingdienst (in overleg met diverse beroepsorganisaties). Indien zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer werken conform hetgeen is afgesproken in deze modelovereenkomst zal de opdrachtgever gevrijwaard zijn van mogelijke naheffingen als gevolg van het feit dat belastingdienst achteraf zou stellen dat er sprake was van een dienstverband. Indien de opdrachtnemer naast het werken met de modelovereenkomst ook voldoet aan de diverse overige fiscale eisen voor het zijn van “ondernemer” dan kan de ZZP-er in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting het resultaat aangeven als “Winst uit onderneming” en gebruik maken van de diverse fiscale ondernemersfaciliteiten zoals “Zelfstandigenaftrek” en “MKB-Winstvrijstelling”. Ondanks dat er rondom het wel of niet aanwezig zijn van ondernemerschap van de ZZP-professional de nodige discussie kan ontstaan is de huidige situatie, mede ook omdat er weinig controles plaatsvinden door de belastingdienst, voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer een prima werkbare situatie.

Vervanging Wet DBA

Bij veel mensen leeft de gedachten dat de Wet DBA er niet meer is maar dat is niet terecht. Op dit moment is de Wet DBA gewoon van toepassing en controleert de belastingdienst zeker tot 1 januari 2020 (en waarschijnlijk nog langer) ook op de juiste toepassing van deze wet. De belastingdienst heeft vanaf 1 juli 2018 haar handhavings-beleid zelfs verruimt door de handhaving niet langer alleen te richten op de ernstigste gevallen van kwaadwillenden, maar op alle kwaadwillenden. Om kwaadwillendheid aan te tonen bestaat overigens een zware bewijslast voor de belastingdienst.

Het kabinet is druk doende met het uitwerken van de plannen over de positie van de zzp-ers op de arbeidsmarkt. De plannen ter vervanging van de Wet DBA blijven op hoofdlijnen zoals deze in het regeerakkoord zijn geschetst. Hoe zien de hoofdlijnen er uit en wanneer zal introductie plaatsvinden?

• Arbeidsovereenkomst bij laag tarief:

Het kabinet heeft het voornemen om indien een zzp-er minder dan tussen de € 15 en € 18 per uur ontvangt er sprake te laten zijn van een arbeidsovereenkomst. Doordat het mogelijk is dat deze regeling in strijd is met EU-recht zal introductie wellicht vertraging oplopen tot tenminste 2021. In de mondzorg zal deze regel weinig impact hebben verwachten wij.

• Opt-out regeling bij hoog tarief:

Het voornemen is er om een bepaalde groep zelfstandigen de mogelijkheid te bieden om opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk te laten kiezen om de opdrachtnemer niet als verzekerde voor de werknemersverzekeringen te beschouwen. De opdrachtgever is dan ook gevrijwaard van loonheffingen. Gezien het op dit moment genoemde tarief van boven de € 75 zou het wellicht mogelijk zijn voor een aantal zorgprofessionals om hier gebruik van te maken echter er moet dan echter sprake zijn van een korte duur van het contract of het niet verrichten van reguliere kernactiviteiten van de opdrachtgever. Deze twee aanvullingen zullen in veel gevallen er voor zorgen dat de Opt-out regeling géén optie is voor de ZZP-mondzorgprofessional. Voor de echte “korte waarneem situatie” zou de situatie wel van toepassing kunnen zijn. Maar wellicht lukt het beroepsorganisaties om binnen deze groep meer mogelijkheden te creëren voor de ZZP-mondzorgprofessional maar dat is op dit moment nog niet duidelijk. Overigens zal deze regeling niet eerder ingaan dan per 2021.

• Webmodule:

Voor zelfstandigen boven het “Laag tarief” en die niet kunnen/willen gebruik maken van de Opt-out regeling wordt een “Opdrachtgeversverklaring” ingevoerd die via het invullen van een webmodule verstrekt kan gaan worden. Helaas is over de inhoud van deze module zeer weinig bekend. De kans is echter groot dat hier vragen over “Duur van opdracht” en “Werkzaam in kernactiviteiten” terug gaan komen waardoor de kans op het verkrijgen van deze “Opdracht-geversverklaring” voor de ZZP-mondzorgprofessional klein zal zijn. De doelstelling van de belastingdienst is dat deze Webmodule per eind 2019 gereed is.

Hoe nu verder?

In deze fase is het lastig om als opdrachtgever of opdrachtnemer een duidelijke keuze te maken voor de toekomst. De onduidelijkheid rondom ZZP-er in Nederland, die er al lang is, is op dit moment nog niet opgelost en de kans is niet groot dat dit voor het einde van dit jaar zal gaan gebeuren. Of de hiervoor beschreven plannen uiteindelijk de gewenste duidelijkheid gaan geven is ook zeker de vraag. Gezien het handhavingsbeleid wijzen wij u wel op een juiste naleving van de in de modelovereenkomst gemaakt afspraken om te voorkomen dat de belastingdienst “Kwaadwillendheid”” zou kunnen stellen. Tevens is het verstandig dat u de ontwikkelingen rondom de vervanging van de Wet DBA nauwgezet blijft volgen en u laat informeren door adviseurs en beroepsorganisaties. Tot slot zou u ook al na moeten gaan denken over de (on)mogelijkheden hoe u met uw huidige ZZP-mondzorgprofessional kan blijven samenwerken als het net zich toch zou gaan sluiten.

Door:
Alex van Dijk, Van Helder, accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg

Lees meer over: Ondernemen, ZZP-er