Nieuwe meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Nieuwe meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Denk je bij een patiënt aan kindermishandeling of huiselijk geweld? Meld deze signalen zodat er hulp kan komen. Dit is de boodschap van de vernieuwde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld die per 1 januari 2019 van kracht gaat.

Bekijk de vernieuwde KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 2018. 

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). De KNMT sluit zich bij deze meldcode aan.

In de meldcode staat één stappenplan voor kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling, mensenhandel, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, geweld tegen mannen en diverse andere bijzondere vormen van geweld.

Belangrijkste wijzigingen meldcode

De vernieuwde meldcode vervangt de meldcode die op 22 april 2014 in werking is getreden. De meldcode die vandaag is gepubliceerd, is op de volgende punten aangepast.

  • De onderdelen kindermishandeling en volwassenengeweld zijn samengevoegd tot één stappenplan.
  • In stap 1 is naast de kindcheck nu ook een mantelzorgverleningscheck opgenomen.
  • In stap 4 van het stappenplan staat een striktere uitleg van de juridische mogelijkheden om vóór een melding te overleggen met de professionals die bij de behandelingsovereenkomst betrokken zijn.
  • Het verplicht te volgen stappenplan is aangepast. Stap 5 van het stappenplan is nu het afwegingskader.
  • In de meldcode wordt aandacht besteed aan bijzondere vormen van huiselijk geweld die moeilijk te herkennen zijn, zoals mensenhandel, loverboyproblematiek en geweld tegen mannen en ouderenmishandeling.

Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap

Lees meer over: Kennis, Richtlijnen/