Afstudeeronderzoek: Het effect van koudetherapie en ademhalingstechnieken op mondgezondheid en meer

Afstudeeronderzoek-Het-effect-van-koudetherapie

Koudetherapie is ‘hot’, maar is het ook goed voor je? Babs Cabrita en Max van Damen deden een pre-experimenteel, kwantitatief pilotonderzoek naar het effect van koudetherapie, door middel van koud afdouchen, in combinatie met ademhalingstechnieken op de lichaamssamenstelling, de mondgezondheid en biomarkers in het speeksel bij gezonde volwassenen.

Methode

In het pre-experimentele kwantitatieve pilotonderzoek is er gebruik gemaakt van een pretest-posttest design bij één onderzoeksgroep bestaande uit studenten tussen de 19 en 27 jaar (n = 16). Deze groep moest gedurende vier weken, dagelijks drie minuten lang koud afdouchen (10-15°C) en de ademhalingstechnieken van de Wim Hof Methode beoefenen.

Vervolgens is de lichaamssamenstelling gemeten middels de Body Mass Index (BMI), de buikomtrek, de vetmassa (VM), vetvrije massa (VVM), vetvrij massa index (VVMI) en de vetmassa index (VMI). De mondgezondheid werd gemeten middels de Bleeding On Marginal Probing (BOMP) en gecontroleerd op tandplaque middels de Plaque Control Record (PCR). De biomarkers Interleukine-6 (IL-6) werd gemeten met een spectrometer volgens ELISA in ongestimuleerde speekselsamples.

Na een interventieperiode van vier weken is een nameting gedaan. Alle verzamelde gegevens zijn in SPSS beschrijvend (n/N en mediaan) met elkaar vergeleken en de verschillen tussen de metingen zijn getoetst op significantie (p < .05) middels de Wilcoxon test.

Resultaten

De statistische analyse leverde de volgende resultaten op: bij de buikomtrek was geen significant verschil aantoonbaar tussen de twee metingen (p = .72). Ook de BMI (p = .72), de VM (p = .90), de VVM (p = .47), VVMI (p = .58) en de VMI (p = > .99) lieten geen significant verschil zien. Hetzelfde geldt voor de IL-6 waarden van de T0 en T1 (p = .74).

Het BOMP-percentage had wel een statisch significante toename na vier weken interventie (p = .03), net zoals de PCR-score (p = .03).

Afstudeeronderzoek-Het-effect-van-koudetherapie
Klik hier voor de vergrote versie

Conclusie

Vier weken koudetherapie en ademhalingstechnieken brengen volgens dit onderzoek geen overtuigende verandering teweeg in de lichaamssamenstelling en de biomarker IL-6 in het ongestimuleerde speeksel bij gezonde volwassenen. Wel lijkt de interventie voor de verslechtering van de mondgezondheid te zorgen, maar deze bevinding dient kritisch benaderd te worden vanwege de eveneens significante toename in tandplaque. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of koudetherapie in combinatie met ademhalingstechnieken van meerwaarde kan zijn in de strijd tegen (ernstig) overgewicht.

Afstudeeronderzoek | poster door:
Babs Cabrita en Max van Damen, studenten mondzorgkunde, Hogeschool Utrecht

Bekijk ook andere afstudeerprojecten van studenten Mondzorgkunde

Deze afstudeerprojecten werden beoordeeld met een cijfer 7 of hoger en zijn een selectie uit de onderzoeken die interessant zijn voor werkzame mondhygiënisten.

Lees meer over: Carrière, Thema A-Z