BV, vof, maatschap of eenmanszaak, wat is wijsheid?

Keuze BV, vof, maatschap of eenmanszaak

Vaak zien we in de praktijk dat er geen aandacht is voor de keuze van een rechtsvorm. Van oudsher wordt maar snel een maatschap gevormd als er meerdere eigenaren in het spel zijn. Of als iemand alleen de praktijk draait, wordt er gekozen voor een eenmanszaak. Toch is het wel degelijk een zeer belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering geworden.

De veranderende economie, het risico van aansprakelijkheden, meer scheiding tussen privé en zakelijk zijn maar een paar factoren die de afgelopen jaren steeds meer hun stempel drukken op de bedrijfsvoering. Deze factoren beïnvloeden dan ook de keuze in een passende rechtsvorm.

Veel adviseurs baseren het keuze advies vaak alleen maar op de fiscale wetgeving. Wil je echter de juiste keuze maken, dan vinden wij dat u ook moet kijken naar factoren als levensfase van de ondernemer, de plannen voor de toekomst, uitbreiding of overdragen, eigen pand, pensioenopbouw etc etc. Dit alles bepaalt dan uiteindelijk de keuze die misschien niet fiscaal het meest optimale is, maar wel het beste past.

Fiscale aspecten

Om toch te beginnen met het fiscale aspect. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar wat er wordt verdiend (lees winst) en of een combinatie van loonbelasting en dividendbelasting beter uitvalt. Als eenmanszaak of vennoot/maat heb je recht op zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Dit drukt de belastingdruk aanzienlijk.

Een voordeel van een BV is dat niet de gehele winst direct belast hoeft te worden met inkomstenbelasting. Als je een BV hebt wordt er namelijk maandelijks een loonstrook gemaakt voor een bepaald salaris. Het restant van de inkomsten die de praktijk genereert, wordt dan benut om de andere kosten te dekken, zoals overig personeel, huisvesting, auto etc. Het bedrag dat dan als winst overblijft is maar belast met 20% vennootschapsbelasting.

Op dit moment is de winst in de BV nog geen privé geld (de BV is eigenaar ervan!). Om de winst naar privé te halen moet er 25% dividendbelasting over betaald worden. Per saldo kan dit dus wel een voordeel opleveren maar dat geldt dan alleen voor de hogere inkomens. Tevens blijkt elk jaar met Prinsjesdag dat de tarieven wel worden aangepast. Dus is het maar de vraag welk voordeel elk jaar behaald kan worden.

Toch kan het een goede reden zijn om een BV-constructie te kiezen. Je bent namelijk niet verplicht om dividend uit te keren. Het geld kan ook in de BV blijven staan om te gaan dienen als investeringsgeld in een pand, hypotheek te verstrekken aan de ondernemer of diens familie of bijvoorbeeld als pensioen.

Pensioen

Om gelijk maar met het laatste door te gaan, het pensioen. In de media is de laatste tijd steeds meer aandacht voor pensioenen. Men spreekt van een pensioenakkoord: pensioenen worden gekort omdat de dekkingsgraden te laag zijn, er een hogere AOW-leeftijd is, etc etc. Dit alles duidt erop dat je als ondernemer ook steeds meer rekening moet gaan houden om op de een of andere manier een pensioen te regelen. Dit is wat ons betreft ook een belangrijk onderdeel voor de keuze van een ondernemingsvorm.

Iemand die verschillende polissen heeft afgesloten, heeft geen behoefte om nog iets te regelen. Daarentegen, iemand die geen polissen heeft en wel wat wil regelen heeft wel de behoefte om hierover na te denken. Dan kan de keus van de rechtsvorm dus ook een belangrijk onderdeel zijn. Wel moet daarbij de kanttekening gemaakt worden dat de richtlijnen voor pensioenen in eigen beheer steeds worden aangepast. Maar pak het dan op in een breder perspectief.

In een BV vorm kan je dus een deel van de inkomsten laten staan in de BV. Dit geld kan dan geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld een nieuwe praktijk. Wanneer de praktijk wordt verkocht, kan worden bedongen dat de koper het pand gaat huren waardoor je maandelijks inkomen genereert. Natuurlijk gelden hier ook allerlei regels voor en moet goed gekeken worden naar de plannen van de regering met de box 3 heffingen, maar het toont wel aan dat er mogelijkheden zijn. Deze constructie met een bedrijfspand, kan ook met recreatief onroerend goed in binnen- en buitenland. Wel moet altijd beoordeeld worden wat de beste constructie is.

Samenwerken

Dan een heel ander aspect: samenwerken. In de adviespraktijk zijn we het liefst bezig om mensen verder te helpen met het realiseren van hun droom. Echter helaas komen we te vaak cases tegen waarbij we als mediator moeten gaan werken om een stukgelopen samenwerking te ontmantelen. En dat is jammer. Door op het moment van samenwerken goed na te denken over de bedrijfsstructuur kan er veel werk en geld worden bespaard in de toekomst.

Terugkomend op een BV structuur. Als de praktijk gevoerd wordt vanuit een BV en de eigenaren een eigen holding daarboven hebben, is het voordeel dat er duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden over bijvoorbeeld vergoedingen. De meeste ruzies ontstaan doordat de privé omstandigheden van een ieder dusdanig verschillend zijn waardoor andere uitgave patronen ontstaan. Eén van de voorbeelden: de een wil een fiets en de ander een dure auto op de zaak.

Om deze discussie – en dus onrust – te voorkomen adviseren wij te allen tijde af te spreken om alle privé gerelateerde uitgaven in de holdings te houden en de praktijk zuiver te houden in een aparte BV. Maak tevens gebruik van een gedegen aandeelhoudersovereenkomst waarin alle taken en vergoedingen worden vastgelegd. Dit is maatwerk en kost in aanvang tijd maar levert zoveel voordeel op, want 99% van de discussies is al besproken en dus kan iedereen zich focussen op de werkmaatschappij en zijn eigen privé situatie (balans tussen privé en zakelijk).

Levensfase

Bij samenwerken speelt vaak ook de levensfase waarin de ondernemer zich bevindt een belangrijke rol. Iemand van 50 jaar, gehuwd met kinderen, die gaat samenwerken met een vrijgezel van 25 heeft duidelijk te maken met verschillende levensfases. Dan biedt de beschreven structuur van werkmaatschappijen met holdings een gedegen thuisbasis. Ook kan dit dan een zeer succesvolle basis zijn om uiteindelijk de praktijk te verkopen en van een welverdiend pensioen te gaan genieten. Want het verkopen van aandelen is onbelast voor de holding die het verkoopt. Er ontstaat dan direct een pensioenpot.

Overdragen aan kinderen

Samenwerken kan ook breder getrokken worden. Er bestaan namelijk nog steeds fiscale regels voor fiscaal gunstig overdragen van een onderneming aan kinderen. Dit is een duidelijke motivatie om te kijken naar de organisatiestructuur. De overheid heeft namelijk hiervoor zeer veel regels opgesteld waardoor het noodzakelijk is om zeker tien jaar van tevoren hierop al voor te sorteren.

Aansprakelijkheid

Dan tot slot aansprakelijkheid. Ook dit heeft weer twee kanten. Ten eerste de thuissituatie, vaak zien wij dat de partner van de ondernemer ‘angstig’ reageert op het ondernemerschap. De keuze van de juiste rechtsvorm kan rust creëren waardoor de ondernemer beter kan focussen op de bedrijfsvoering. Kanttekening die geplaatst moet worden, is dat er altijd risico’s blijven bestaan aan ondernemerschap. Maar als de regels worden gevolgd, dan kun je ze minimaliseren.

Ook regels van de overheid hebben effect op de aansprakelijkheid. Elke praktijk heeft personeel nodig. Hieraan kleven steeds meer risico’s. Dit zit vooral in situaties waarin een medewerker (langdurig) ziek wordt en er een doorbetalingsverplichting ontstaat. Dit kan een groot financieel risico zijn. Om dergelijke risico’s dan in eerste instantie niet privé door te laten werken, is de keuze van de organisatiestructuur essentieel.

Samengevat

Samengevat kan men concluderen dat de veranderende markt de ondernemer noodzaakt om ook steeds te beoordelen of de organisatiestructuur niet aangepast moet worden. Zoals blijkt is de keuze van structuur niet eenduidig vast te stellen en een stuk maatwerk. Schakel dan ook altijd de juiste adviseurs hiervoor in. Misschien kost het wat geld, maar het levert je zeker geld en rust op waardoor de balans tussen zakelijk en privé behouden blijft.

Door:
Raymon Bots Raymon Bots, mede-eigenaar van InAccount voor belastingzaken, administratie en advisering.

Lees meer over: Financieel, Ondernemen