Wat wordt verstaan onder spoedeisende mondzorg?

Spoed mondzorg

De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM en ONT en ook de Vlaamse beroepsverenigingen VBT en VVT adviseren hun leden om de reguliere zorgverlening op te schorten en uitsluitend spoedbehandelingen te doen bij niet-coronapatiënten. Het ministerie van VWS en de IGJ ondersteunen dit advies. Wat wordt er nu verstaan onder “spoedeisende mondzorg”?

Eldermans | Geerts advocaten zocht dit uit.

Volgens de beroepsverenigingen

KNMT en ANT hebben eenduidig gedefinieerd wat onder spoed en semi-spoed valt, zodat voor alle tandartsen duidelijk is welke behandelingen er nu uitgevoerd kunnen worden. (update 7 april)

Het kan zijn dat een patiënt zich bij u meldt voor spoedeisende mondzorg en u het vermoeden heeft – of dat zelfs al vaststaat – dat die patiënt besmet is met het coronavirus. in dit geval maakt u een afweging tussen aan de ene kant uw zorgplicht (het verlenen van zorg aan een patiënt in spoed) en aan de andere kant de veiligheid van u, andere medewerkers en andere patiënten in uw praktijk. “U doet er in ieder geval goed aan om één en ander te bespreken met collega’s en de GGD”, zegt Eldermans | Geerts.

Bekijk de ANT-handreiking spoedbehandelingen en noodzakelijke, niet-reguliere mondzorg

Bekijk de KNMT-werkinstructie voor het verlenen van acute mondzorg (spoed) in de algemene praktijk tijdens corona-uitbraak

Gedragsregels voor tandartsen

In de gedragsregels voor tandartsen is vermeld:

“08. De tandarts zal in beginsel niet mogen weigeren om de patiënt tandheelkundige eerste hulp te verlenen bij kennelijke (pijn)klachten. Indien echter voor die hulpverlening bijzondere voorzieningen nodig zijn, behoeft de tandarts deze hulp niet zelf te verlenen indien hij zich ervan overtuigd heeft dat deze hulp door een andere tandarts kan, en ook tijdig zal, worden gegeven, danwel indien hij verwijzing wenselijk acht.”

“Als een tandarts – bijvoorbeeld omdat er geen afdoende beschermingsmaatregelen zijn – een patiënt niet veilig kan behandelen, terwijl dat elders (bijvoorbeeld in een ziekenhuis) wel kan, dan kan de tandarts spoedzorg weigeren. Daarvoor moet de tandarts zich er wel van vergewissen dat de patiënt ook daadwerkelijk op deze ander de locatie terecht kan, zegt Eldermans | Geerts.

Codex van Beroepsethiek voor Tandprothetici

Ook uit de Codex van Beroepsethiek voor Tandprothetici volgt dat een behandeling steeds veilig en verantwoord moet zijn:

“De tandprotheticus behandelt de patiënt als goed tandprotheticus. Dit houdt ten minste in dat de behandeling veilig is, afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt, meest adequaat is voor de gezondheidstoestand van de patiënt, tijdig wordt verleend en in overeenstemming is met hetgeen onder beroepsgenoten gebruikelijk is. Hierbij is het werken volgens de door de ONT geaccordeerde richtlijnen leidend.”

Gedragscode voor Mondhygiënisten

Uit de Gedragscode voor Mondhygiënisten volgt eveneens dat een behandeling veilig en verantwoord moet zijn.

Update 7 april 2020

Lees meer over: Corona, Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z/