Willekeurig afschrijven: interessant voor startende ondernemers

Willekeurig afschrijven: interessant voor startende ondernemers

Iedereen in Nederland kan te maken krijgen met wisselende inkomens, dus ook ondernemers in de mondzorg. Bij startende praktijkhouders of ZZP-mondzorgverleners is het inkomen vaak niet direct al hoog. Maar wat veel startende ondernemers niet weten is dat we het inkomen kunnen sturen door gebruik te maken van de mogelijkheid van willekeurig afschrijven.

Voor wie is de regeling?

Van deze regel kunnen startende ondernemers gebruik maken gedurende de eerste jaren van het starten van hun onderneming.

Let op: de regeling is alleen van toepassing op ondernemers die hun onderneming uitoefenen in een eenmanszaak, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma!

Wat houdt de regeling in?

Normaalgesproken moeten investeringen (dat zijn aanschaffingen hoger dan € 450 die langer dan een jaar meegaan) over meerdere jaren worden afgeschreven. Bijvoorbeeld: een behandelunit wordt fiscaal meestal in 8 jaar afgeschreven, dus bij een aanschafprijs van € 40.000 komt ieder jaar € 5.000 ten laste van de winst. De willekeurige afschrijving houdt in dat een ondernemer zelf kan kiezen welk bedrag hij wil afschrijven. Dat kan variëren van nul tot het hele bedrag van de investering. In het voorbeeld dus minimaal € 0 en maximaal € 40.000.

Welke investeringen kunnen willekeurig worden afgeschreven?

De regeling is van toepassing op de investeringen waarvoor de investeringsverplichting is aangegaan in de jaren dat de ondernemer ook recht heeft op startersaftrek en in het voorafgaande jaar indien daar geen zelfstandigenaftrek is genoten (het “aanloopjaar”). Meestal zijn dit dus de eerste drie jaren dat iemand ondernemer is.

Daarnaast is de regeling alleen van toepassing op de investeringen waarop de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) van toepassing is. Zo zijn personenauto’s en goodwill uitgesloten voor de KIA en mogen deze dus ook niet willekeurig worden afgeschreven.

Hoeveel mag er willekeurig worden afgeschreven?

Tevens is het maximale bedrag dat u willekeurig mag afschrijven gekoppeld aan het maximale bedrag van de KIA (2017: € 312.176). Let op: indien u in een jaar meer zou investeren dan de maximale grens wil dit niet zeggen dat u de investeringen niet willekeurig mag afschrijven! U heeft dat jaar geen recht op de KIA maar mag willekeurig afschrijven tot de maximale grens van de KIA in dat jaar.

Mogelijkheden met behulp van “Willekeurig afschrijven”

Door willekeurig afschrijven toe te passen is het mogelijk om het inkomen in de aanvangsjaren te sturen naar een niveau die in uw situatie wenselijk is. Afschrijvingen kunnen op deze manier zoveel mogelijk afgetrokken worden in het hoogste tarief van de inkomstenbelasting (2017: 52%). Dit zou je doen door de afschrijvingen in een aanvangsjaar (met wellicht lager resultaat en dus een lager tarief) niet te nemen maar deze door te schuiven naar een later jaar.

Echter kan er ook voor worden gekozen om afschrijvingen die in de toekomst zouden liggen naar voren te halen om zo mogelijk een negatief inkomen te creëren. Je schrijft dus alle investeringen af in een startersjaar. Dit negatieve inkomen zorgt er in ieder geval voor dat er in het lopende jaar geen inkomstenbelasting betaald wordt. Dat geeft een behoorlijk liquiditeitsvoordeel. Het is belangrijk om de extra besparing te gebruiken voor extra aflossingen op de banklening zodat aflossing en fiscale afschrijving gelijk blijven lopen. Omdat alles immers in het eerste jaar is afgeschreven, kun je de latere jaren niet meer afschrijven waardoor de te betalen belasting stijgt.

Maar tevens is het wellicht mogelijk dat inkomstenbelasting die u in het verleden heeft betaald terug kan worden gehaald. Dit kan door de mogelijkheid van verliesverrekening. U kunt een mogelijk negatief inkomen in 2017 verrekenen met positieve inkomsten uit 2014, 2015 en 2016. Waarbij de verrekening als eerste zal plaatsvinden met het oudste jaar.

Toepassing is maatwerk

Het moge duidelijk zijn dat het toepassen van “willekeurig afschrijven” interessante mogelijkheden geeft  in het sturen van inkomen, bijbehorende belastingdruk en liquiditeit. Bespreek met uw adviseur of het in uw situatie mogelijk en interessant is. Het is en blijft namelijk altijd maatwerk.

Door:
Alex van Dijk AA, Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy

Lees meer over: Financieel, Ondernemen, ZZP-er/