Hoe kun je als tandarts inspringen op nieuwe ontwikkelingen in de zorg?

Hoe kun je als tandarts inspringen op nieuwe ontwikkelingen in de zorg?

Er komt veel op tandartsen af, onder andere door verschuivingen in de zorg. Rob Barnasconi en Fleur Verstegen gaven tijdens Praktijk Anno Nu 2018 een workshop hierover en legden de aanwezigen een aantal stellingen voor.

Ontwikkelingen

Tandarts is een ingewikkeld vak, waar erg veel bij komt kijken. Er zijn continu heel veel nieuwe ontwikkelingen in de tandheelkunde zélf, maar ook daaromheen. Het gaat dan met name om ontwikkelingen op het gebied van:

– Wet- en regelgeving
– Praktijkorganisatie;
– Zorg(markt).

Zorg

In de zorg zien we op het ogenblik zes ontwikkelingen, namelijk:

  1. Verschuiving van de zorg uit het ziekenhuis; bij dermatologie en oogheelkunde was dit al langer het geval, nu gebeurt het ook regelmatig met kaakchirurgie dat er voor gekozen wordt om (een deel van) deze zorg buiten de muren van het ziekenhuis te leveren;
  2. Toename van het aantal focusklinieken (hangt samen met punt 1);
  3. Toename van ketenvorming in de eerstelijnszorg;
  4. Netwerkgeneeskunde: samenwerking tussen verschillende disciplines rondom een patiënt;
  5. Resultaatbekostiging, dus bekostiging op basis van de kwaliteit die je hebt geleverd;
  6. Nieuwe, bredere definitie van gezondheid (‘positieve gezondheid’, van Machteld Huber).

Positieve gezondheid

In het concept ‘positieve gezondheid’ wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekten, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal.

Verschuiving van zorg

Op het eerste punt, verschuiving van de zorg, werd tijdens de workshop verder ingegaan.

De uitgaven aan medisch-specialistische zorg mogen de komende jaren nog maar beperkt groeien. Dit staat in het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord voor medisch-specialistische zorg. Ziekenhuizen staan daarmee voor de uitdaging om de stijgende zorgvraag eveneens te beperken. Daarbij wordt de vraag gesteld welke zorg nog geboden dient te worden binnen het ziekenhuis, en welke zorg elders geboden kan worden. Aangezien kaakchirurgie in het algemeen geen speerpunt is van het ziekenhuis, én raakvlakken heeft met de eerste lijn, ligt een beweging buiten de muren van het ziekenhuis voor de hand. Kaakchirurgen bevinden zich daardoor niet alleen meer in ziekenhuizen, maar ook steeds vaker daarbuiten in een eigen praktijk, in een tandartsenpraktijk of in een privékliniek. Uit een onderzoek is gebleken dat nog maar 50% van de kaakchirurgen daadwerkelijk er waarde aan hecht om onderdeel te zijn van het ziekenhuis.

Stelling 1: Het sluiten van ziekenhuizen raakt ons als tandartsen.

Hier was het merendeel van de aanwezigen het mee eens. Als je bijvoorbeeld naar een kaakchirurg wilt doorverwijzen en er is geen ziekenhuis meer, dan wordt het lastig. Kaakchirurgen vestigen zich dan vaak elders.

Stelling 2: Een substantieel deel van de MKA-werkzaamheden kan prima in de eerste lijn worden uitgevoerd.

Hiermee was twee derde van de aanwezigen het eens. Een groot deel van de werkzaamheden van de kaakchirurg zou in een tandartsenpraktijk gedaan kunnen worden. Men vraagt zich wel af hoe het dan met de vergoeding gaat. Nu is het zo dat kaakchirurgie onder de basisverzekering valt. De MKA-chirurg zou ingewikkeldere ingrepen moeten doen en geen kleine ingrepen als verstandskiezen verwijderen. Een MKA-chirurg zou ook deel uit kunnen maken van een tandartspraktijk.

Stelling 3: Een multidisciplinair mondzorgcentrum spreekt mij aan.

De meeste aanwezigen waren het hier mee eens. Er werd een filmpje getoond van een tandheelkundig centrum in Amersfoort dat ook ruimte biedt aan een kaakchirurg, orthodontist, parodontoloog, implantoloog, fysiotherapeut en logopedist. Dit soort concepten zouden antwoord kunnen geven op de huidige problemen, zoals dat er in delen van het land een tandartstekort is. Als de regeldruk minder zou worden, zouden tandartsen ook meer tijd hebben om aan de stoel te zitten. Ook kan regeldruk een reden zijn dat tandartsen liever bij een keten werken in plaats van een eigen praktijk beginnen.

Stelling 4: Mondzorg onder één dak is de beste garantie voor goede en betaalbare mondzorg.

Samenwerking onder één dak met mondhygiënisten werd door de meeste aanwezigen een goede zaak gevonden. Vraag is hoe het moet als het niet onder één dak plaatsvindt.

Tips

De workshop werd afgesloten met de volgende tips:

  • Neem geen afwachtende houding aan, maar vertaal de ontwikkelingen naar kansen voor je eigen praktijk.
  • Als een multidisciplinair centrum je iets lijkt, spreek dan eens met ervaringsdeskundigen.
  • Declareren van specialistische zorg binnen je praktijk is mogelijk met een WTZi-toelating voor medisch specialistische zorg.

Tekening ik zie er geen gat meer in

Verslag door Yvette in ’t Velt van de workshop ‘Help! Ik zie er geen gat meer in’ door Rob Barnasconi en Fleur Verstegen tijdens Praktijk Anno Nu 2018.

Rob Barnasconi is tandarts in Beverwijk, partner bij VvAA en bestuurder van het KNMT-Fonds Mondgezondheid. Fleur Verstegen is consultant bij VvAA. Zij deed een bachelor Bedrijfskunde, een master HRM en een master Gezondheidsrecht.

Lees meer over: Management, Ondernemen/