Geschilleninstantie Mondzorg ontving weinig klachten

Geschilleninstantie Mondzorg ontving weinig klachten

De Geschilleninstantie Mondzorg ontving afgelopen jaar 31 klachten over tandartsen. 21 geschillen werden tot nu toe beoordeeld. 17 hiervan zijn ongegrond beoordeeld. In 4 gevallen werd de klager in het gelijk gesteld. De overige 10 staan gepland voor behandeling in het eerste kwartaal van dit jaar.

Voor alle klachten was onjuist handelen de reden voor patiënten om naar de geschilleninstantie te gaan. Bij 4 gevallen was onplezierige bejegening onderdeel van de klacht. Voor alle 21 klachten werd een schadevergoeding geëist.

Met inwerkingtreding van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is per 1 januari 2017 de klachtenregeling voor zorginstellingen, waaronder tandartspraktijken, ingrijpend gewijzigd. Was het onder de oude wetgeving verplicht om aangesloten te zijn bij een klachtencommissie, vanaf 1 januari 2017 moet iedere zorgaanbieder – en daarmee ook iedere zelfstandig werkende tandarts, mondhygiëniste en tandprotheticus – beschikken over een klachtenfunctionaris én aangesloten zijn bij een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

Geschilleninstantie Mondzorg

De ANT, KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT (tandprothetici) hebben samen met de Consumentenbond de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg opgericht. Aan de geschilleninstantie voorgelegde conflicten worden beoordeeld door een commissie bestaande uit een voorzitter, een lid namens de Consumentenbond en drie beroepsgenoten die gezamenlijk één stem hebben.

De geschilleninstantie heeft de bevoegdheid om een schadevergoeding tot maximaal € 25.000,- toe te kennen. Anders dan de oude klachtencommissie doet een geschilleninstantie een uitspraak waaraan beide partijen juridisch zijn gebonden. Vanwege zijn laagdrempeligheid is de geschilleninstantie hierdoor een aantrekkelijk alternatief voor de gewone, civiele rechter. Hoger beroep bij de geschilleninstantie is niet mogelijk. Wel kan een uitspraak ter toetsing voorgelegd worden aan de civiele rechter.

Uitspraken

Van de 21 geschillen die zijn beoordeeld achtte de Geschilleninstantie Mondzorg in 17 zaken de aan haar voorgelegde klacht ongegrond. In 4 geschillen werd de klager in het gelijk gesteld. Drie klagers kregen een schadevergoeding toegewezen, waarvan éénmaal conform de eis. Tweemaal werd de tandarts veroordeeld tot het vergoeden van het door de klager betaalde griffiegeld. De voorlopige conclusie is dat de Geschillencommissie Mondzorg in een duidelijke behoefte van de patiënt voorziet.

Lees meer over: Klachten, Thema A-Z