Internationaal congres in Nederland over mondzorg bij kwetsbare ouderen

Wim Kluter

In mei wordt het jaarcongres van het European College of Gerodontology (ECG) in Nederland gehouden. De Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) is nauw betrokken bij de organisatie van dit congres. dental INFO vroeg aan Wim Klüter, voorzitter van de NVGd, wat er op dit congres aan bod komt.

Hoe is het gelukt om dit congres naar Nederland te halen?

“Van oudsher hebben Nederlandse wetenschappers zitting in het ECG. Onze ereleden Cees de Baat en Warner Kalk waren destijds betrokken bij de oprichting. Het is uniek dat dit jaar het ECG in Amersfoort wordt georganiseerd en dat de NVGd hiervan gastheer is. De inkomend voorzitter van ECG – Gert-Jan van der Putten, specialist ouderengeneeskunde – heeft hier persoonlijk voor gezorgd. We zijn daar uitermate blij mee, vooral omdat het thema precies aansluit bij onze doelstelling: multidisciplinair samenwerken.”

Wat is het belang van dit congres?

“Het stelt de Nederlandse (mond)zorgverlener in staat om in korte tijd kennis te nemen van de nieuwste inzichten op het gebied van de ouderenzorg. Daarbij is het een pluspunt dat vooraanstaande buitenlandse sprekers aanwezig zijn, vanuit landen waar al meer ervaring is opgedaan met ouderenzorg dan in Nederland. Nederland doet het niet slecht in Europa, maar van oudsher zijn de Scandinavische landen en Amerika verder in de ouderenzorg dan wij. We zijn daarom blij dat onder andere professor Rita Jablonski en professor Paul Brocklehurst voordrachten verzorgen. Maar ook onze Nederlandse coryfeeën Andrea Maier, Marcel Olde Rikkert, Jos Schols, Pim Assendelft, Claar Wierink en Jo Frencken hebben ieder een goed verhaal. Juist vanwege de pluriformiteit en het thema ‘samenwerking’ belooft het een interessant congres te worden.

Daarnaast is het informeel samenzijn erg belangrijk. Dit is een unieke gelegenheid om ervaringen te delen en inzicht in andermans praktijkvoering te krijgen.”

Is het congres alleen voor tandartsen-geriatrie bedoeld?

“Tandheelkundige zorg voor ouderen is niet alleen voorbehouden aan speciaal daarvoor opgeleide tandartsen-geriatrie. Ook in de algemene praktijk neemt het aantal ouderen toe en wordt de tandarts meer en meer geconfronteerd met de zorgvraag van ouderen. Diagnostiek en behandeling van ouderen vraagt om specifieke kennis en dus om nascholing op het terrein van de geriatrische tandheelkunde.

Elke mondzorgverlener kan zich op het congres op de hoogte stellen van de ontwikkelingen binnen geriatrische tandheelkunde. Dit zal de zorg voor oudere patiënten in zijn of haar praktijk ten goede komen. Het congres richt zich ook niet alleen op tandartsen, maar ook op mondhygiënisten, tandprothetici, preventiemedewerkers, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, sociaal geriaters, huisartsen, studenten tandheelkunde en studenten mondzorgkunde. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom, zoals praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen.”

Wat voor onderwerpen komen aan bod?

“Het congresprogramma is gevarieerd met een breed scala aan onderwerpen en aandacht voor actuele ontwikkelingen in de mondzorg voor (kwetsbare) ouderen. Er spreken gerenommeerde nationale en internationale sprekers. Het stelt de Nederlandse collega’s in staat om in korte tijd een goed overzicht te krijgen van de moderne inzichten met betrekking tot de (algemene) ouderenzorg. De aanwezige sprekers zien we normaliter niet in het gangbare tandheelkundig congrescircuit. Zo spreekt prof. Andrea Maier over de nieuwste inzichten in veroudering en de complicaties voor de mond. Aan bod komt ook het concept van Huber en wat dit voor de mondzorgverlening betekent.”

Kun je iets meer over vertellen over het concept van Huber?

“In 2011 introduceerde Machteld Huber het concept positieve gezondheid in Nederland. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekten, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk zelf de regie te voeren. In haar visie is gezondheid niet langer strikt het domein van zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan.

Huber onderscheidt zes gezondheidsdimensies om het ‘gezondheidswelzijn’ te meten:

  • lichaamsfuncties: medische aspecten, fysiek functioneren, klachten en pijn, energie;
  • mentale functies en beleving: cognitief functioneren, emotionele toestand, eigenwaarde en zelfrespect, gevoel controle te hebben, zelfmanagement en eigen regie, veerkracht;
  • spiritueel-existentiële dimensie: zingeving, doelen, idealen, toekomstperspectief, acceptatie;
  • kwaliteit van leven: welbevinden, geluk, genieten, ervaren gezondheid, levenslust, balans;
  • sociaal maatschappelijke participatie: sociale en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk;
  • dagelijks functioneren: basis Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), instrumentele ADL, werkvermogen.

Door de focus op ‘gezondheid’ in plaats van op ziekte te leggen ontstaat een heel ander zorgaanbod en een andere filosofie. Deze theorie heeft het denken en handelen in de ouderenzorg totaal veranderd. De vraag is nu: wat betekent dit voor de mondzorgverlening?”

Interview door Yvette in ’t Velt met Wim Klüter, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) over het jaarcongres van het European College of Gerodontology (ECG).

Het jaarcongres van het European College of Gerodontology (ECG) vindt plaats van 15 t/m 17 mei 2019 in Amersfoort.

Lees ook het artikel: “Passende mondzorgverlening voor kwetsbare ouderen wordt een steeds groter en complexer probleem!”

Lees meer over: Ouderentandheelkunde, Thema A-Z/