IGJ en richtlijnen

Iedere praktijk voelt de druk van een onverwacht bezoek van de inspecteur van IGJ en daarom graag ‘op orde’ zijn. Deze documenten helpen de praktijk te kunnen aantonen ‘IGJ proof’ te zijn.

logo-5

Lees meer over Dental Management Toolkit

Algemene bewaartermijnen

In dit document zijn de wettelijke bewaartermijnen opgesomd van de verschillende soorten documenten, die binnen een praktijk aanwezig (kunnen) zijn.

Videotraining: Uitleg taakdelegatie

“Wat moet je regelen in de praktijk om aantoonbaar te voldoen aan de eisen rondom taakdelegatie?” Die vraag wordt in deze training beantwoord aan de hand van een praktische uitleg per onderwerp over wat je als praktijk moet kunnen aantonen.

Bekijk een preview van de training:

Documentatie eisen praktijkorganisatie – een update: hierop handhaaft IGJ

Overzicht voor praktijkdocumentatie. In dit document vindt u een uiteenzetting van de (veelal door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd – IGJ) gevraagde praktijkdocumentatie.
Bekijk ook de toelichtingsvideo over dit document
Bekijk ook de video IGJ eisen praktijkdocumentatie

Update sep 2020

Overzicht richtlijnen, protocollen en praktijkwijzers (update)

Overzicht van richtlijnen, protocollen en praktijkwijzers waar tandartsen in hun beroepsuitoefening mee te maken hebben.

Update sep 2020

Overzicht wet- en regelgeving (update)

Hierbij een overzicht van alle wetten en besluiten, waaraan mondzorg praktijken zich moeten conformeren.

Update sep 2020

Overzicht eisen elektronische gegevensuitwisseling

Het document ‘Overzicht eisen elektronische gegevensuitwisseling’ is een informatie document naar aanleiding van de wijzigingen per 1 juli 2020 omtrent de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

Praktijk op orde, opdracht 3: Dossiervoering

Nu we middenin de coronacrisis zitten, hebben we helaas extra tijd beschikbaar. Dit zou dan ook een goed moment kunnen zijn om de praktijk ‘op orde’ te brengen. Zo kunnen we alles nog eens onder de loep nemen en waar nodig aanvullen of aanpassen.
Opdracht 3: Dossiervoering
In deze video met opdracht zullen we ingaan op dossiervoering. Deze opdracht is niet zo maar gekozen: uit onderzoek blijkt dat de meeste dossiers in praktijk nog niet voldoen aan de gestelde eisen in de richtlijn. In deze opdracht gaan we in op het beoordelen van de eigen dossiervoering en het maken van interne afspraken.

Bekijk hieronder een preview van de training Praktijk op orde, opdracht 3

Praktijk op orde, opdracht 1: Behandelprotocollen

Nu we middenin de coronacrisis zitten, hebben we helaas extra tijd beschikbaar. Dit zou dan ook een goed moment kunnen zijn om de praktijk ‘op orde’ te brengen. Zo kunnen we alles nog eens onder de loep nemen en waar nodig aanvullen of aanpassen.
Opdracht 1: het uitwerken van behandelprotocollen. In deze video wordt een toelichting gegeven op welke behandelprotocollen er worden gevraagd en hoe hiermee om te gaan, met verwijzing naar de verschillende documenten. Heb je dit al? Ook dan kan deze video handig zijn om te zien of de behandelprotocollen volledig zijn. Enerzijds, wat heb je als praktijk van de verplichte behandelprotocollen en anderzijds wat vind je zelf belangrijk om als extra protocollen te hebben, als toegevoegde waarde en als instructie van je team.

Bekijk hieronder een preview van de training Praktijk op orde, opdracht 1

Training: Wijzigingen WGBO vanaf 1 januari 2020 en hoe deze te implementeren?

Vanaf 1 januari 2020 zijn er een aantal wijzigingen in de WGBO. Doelstelling van deze training is het geven van informatie over de WGBO-wijzigingen en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden.
Deze training is gemaakt voor tandarts praktijkhouders en praktijkmanagers.

Bekijk hieronder een preview van de training Wijzigingen WGBO

Voorbeeld beleid Dossiervoering

De interne afspraken rondom dossiervoering zijn vastgelegd in dit voorbeeld. Met het opstellen en vastleggen van het interne beleid heeft de praktijk een duidelijke basis gericht op een uniforme werkwijze. Update jun 2019: met bijlage “onderdelen van het patiëntendossier” aan het einde van dit document met alle verplichte onderdelen die u moet vastleggen in het dossier.

Voorbeeld Protocol preventie

Voorbeeld Protocol voor preventie waarin de werkwijze stap voor stap wordt beschreven.

Voorbeeld Protocol paro / preventie route in de praktijk

Voorbeeld Protocol voor paro / preventie waarin de route in de praktijk stap voor stap wordt beschreven.

Voorbeeld Mondhygiëne advies

Voorbeeld Mondhygiëne advies waarin beschreven wordt welke adviezen de praktijk als standaard aan patiënten geeft.

Checklijst beoordeling dossiervoering

Met deze checklijst kan binnen de praktijk goed worden beoordeeld in hoeverre de dossiervoering voldoet aan de Richtlijn Patiëntendossier.

Voorbeeld Calamiteitenkaart

Voorbeeldkaart voor melding van calamiteiten, belangrijke telefoonnummers (huisartsenpost, politie e.d.) en instructie voor ontruiming.

Vragenlijst zelfevaluatie (voorbereiding voor visitatie)

Deze vragenlijst is bedoeld als zelfevaluatie instrument m.b.t. het leveren van verantwoorde zorg.
Door de druk van de alledaagse werkzaamheden ‘zien’ we vaak niet meer onze eigen verbeterpunten. Er zijn blinde vlekken gecreëerd. Door wat afstand te nemen en de praktijk met een kritische blik te bekijken, kun je toch tot goede verbeter ideeën komen. Ook het bevragen van je patiënten naar hun ervaringen kan hier uiteraard goed bij helpen (zie het document Voorbeeld vragenlijst Patiënten enquête)

Voorbeeld beleid Verwijzingen

Voorbeeld beleid verwijzingen met beschrijving van afspraken, rapportage en onderlinge afstemming.

Voorbeeld beleid Taakdelegatie

Voorbeeld beleid taakdelegatie met beschrijving van het team, zorgaanbod, voorbehouden en niet-voorbehouden handelingen en de voorwaarden voor taakdelegatie.

Voorbeelden PMO checklijst

In dit document treft u diverse voorbeelden aan van checklijsten die worden gebruikt tijdens het Periodiek Mond Onderzoek.

Voorbeeld beleid Parodontologie

De werkwijze is afgeleid vanuit het ‘Paroprotocol NVVP 2012’.

Voorbeeld beleid Informatie en toestemming

Informatie en toestemming bepalen daarnaast in belangrijke mate de kwaliteit van de tandarts-patiëntrelatie. De doeltreffendheid van de behandeling is ervan afhankelijk. Bovendien zijn informatie en toestemming de basiselementen van patiëntgerichtheid en patiëntvriendelijkheid. Tenslotte is toestemming voor de tandarts het groene licht om de behandeling te starten. Uitgangspunten voor verstrekken van informatie en verkrijgen van toestemming van de patiënt.

Video – Toelichting op AVG-stappenplan

Video met toelichting op het toepassen van de documenten voor de AVG-wetgeving, aangeboden in de Dental Management Toolkit.

Stappenplan implementatie AVG

In mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in, waarmee de regels rond de bescherming van persoonsgegevens worden aangescherpt. De verordening eist dat praktijken organisatorische en technische maatregelen moeten hebben genomen om aan deze regels te voldoen. Dit document bestaat uit een stappenplan, dat de tandartspraktijk eenvoudig kan doorlopen voor het treffen van organisatorische maatregelen conform de AVG.

Omschrijvingen AVG documenten

Stappenplan implementatie AVG. In dit stappenplan wordt u aan de hand meegenomen om te voldoen aan de nieuwe AVG wetgeving. Advies is dan ook dit bestand als leidraad te gebruiken van waaruit ook wordt verwezen naar de overige bestanden.

Beveiligingsmaatregelen (aandachtspunten)

Als verwerkingsverantwoordelijke dient de tandartspraktijk passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen om de persoonsgegevens goed te beveiligen en bijbehorende risico’s te verkleinen. Overzicht van aandachtspunten.

Checklijst – Beveiligingsmaatregelen

Als verwerkingsverantwoordelijke dient de tandartspraktijk passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen om de persoonsgegevens goed te beveiligen en bijbehorende risico’s te verkleinen. Deze checklijst geeft de praktijk inzicht in welke beveiligingsmaatregelen eventueel aanvullend getroffen moeten worden.

Register verwerkingsactiviteiten en datalekken

Dit model kunt u in uw praktijk gebruiken om een verwerkings- en datalekkenregister op te zetten.

Tips & Tricks voor informeren patiënten

Het is belangrijk om patiënten vooral goed te informeren over het feit dat de praktijk hun persoonsgegevens verwerkt, dit op een veilige manier doet en wat hun rechten zijn. Lees de tips & tricks voor het informeren van patiënten.

Tips & Tricks voor veilig mailen, internetten en patiënten contact

Zorg ervoor dat het team zich bewust is van haar verantwoordelijk in een goede informatiebeveiliging en het veilig omgaan met persoonsgegevens. Met deze tips en tricks kunt u uw team gericht attenderen op hun verantwoordelijkheden en hoe te handelen.

Voorbeeld Protocol Melden datalekken

Zijn er in uw praktijk gevoelige persoonsgegevens gelekt? Dan is er een datalek waarvan u verplicht melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Protocol met stappenplan.

Video: Documentatie eisen praktijkorganisatie – hierop handhaaft IGJ

In deze video krijgt u een opsomming over hoe de praktijk haar documenten op orde zou moeten brengen. De informatie is gericht op het creëren van een overzichtelijk praktijkhandboek waardoor u aantoonbaar voldoet aan de eisen voor wet- en regelgeving in de mondzorg. De video geeft een toelichting op het document “Documentatie eisen praktijkorganisatie” van de Dental Management Toolkit.
Bekijk ook de video IGJ eisen praktijkdocumentatie

Onderwerpen toetsing IGJ

Het is mogelijk dat dit toetsingskader gedateerd is. Ondanks dat geeft het goed inzicht in de onderwerpen waarop (deels) wordt geïnspecteerd.

IGJ bevindingen per richtlijn

Dit document bevat een samenvatting van veel voorkomende bevindingen zoals door IGJ gerapporteerd naar aanleiding van door hen uitgevoerde inspecties.

Voorbeeld Inhoudsopgave ISO 9001 kwaliteitssysteem

Voorbeeld protocol Veilig Incidenten Melden (VIM)

Het protocol Veilig Incidenten Melden beschrijft de betreffende procedure om te voldoen aan twee nieuwe eisen uit de Wkkgz.
Bekijk ook het aanvullende incidenten- en een klachtenformulier.

Voorbeeld Klachtenformulier

Voorbeeld formulier om klachten intern te melden, als aanvulling op het protocol Veilig Incidenten Melden.

Voorbeeld Incidentenformulier

Voorbeeld formulier om incidenten intern te melden, als aanvulling op het protocol Veilig Incidenten Melden.

Voorbeelden standaard omschrijvingen bij dossiervoering

Binnen het patiëntensysteem is het wenselijk de registratie zo efficiënt mogelijk te doen. Het gebruik van snelcodes kan hierbij helpen. In dit document zijn meerdere voorbeelden opgenomen van standaard omschrijvingen.

Voorbeeld Invoeren zorgplan

Het invoeren van het zorgplan is één van de wenselijke punten in de Richtlijn Patiëntendossier. Dit voorbeeld geeft duidelijke handvatten op welke wijze het zorgplan ingevuld kan worden.

Video: IGJ eisen praktijkdocumentatie

Een praktijk wil IGJ-proof zijn. Een goede structuur van de praktijkdocumentatie draagt hier enorm aan bij. Wanneer is de documentatie op orde? En wat kan de praktijk doen om ook op orde te blijven? Deze vragen worden beantwoord in deze video, waarbij de volgende documenten komen aan bod:

  • Documentatie eisen praktijkorganisatie
  • Voorbeeld Inhoudsopgave protocollenmap
  • Voorbeeld Inhoudsopgave onderhoudsmap
  • Voorbeeld Inhoudsopgave kwaliteitsmap
  • Voorbeeld Jaarplanning

Voorbeeld Inhoudsopgave kwaliteitsmap

Binnen deze map worden diverse onderwerpen gedocumenteerd m.b.t. ‘kwaliteit’. Deze inhoudsopgave is een leidraad, die iedere praktijk kan aanpassen of uitbreiden.
Bekijk ook de video IGJ eisen praktijkdocumentatie

Voorbeeld Inhoudsopgave onderhoudsmap

Binnen deze map worden diverse onderwerpen gedocumenteerd m.b.t. ‘onderhoud’. Deze inhoudsopgave is een leidraad, die iedere praktijk kan aanpassen of uitbreiden.
Bekijk ook de video IGJ eisen praktijkdocumentatie

Voorbeeld Inhoudsopgave protocollenmap

Binnen deze map worden de verschillende soorten protocollen onderscheiden. Deze inhoudsopgave is een leidraad, die iedere praktijk kan aanpassen of uitbreiden.
Bekijk ook de video IGJ eisen praktijkdocumentatie