Personeelsmanagement

Mondzorg is teamwork. Goede samenwerking met een gemotiveerd team is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle praktijk. Deze voorbeelden en tips helpen de praktijk met het verder professionaliseren van het personeelsmanagement.

logo-5

Lees meer over Dental Management Toolkit

Aandachtspunten per type arbeidsovereenkomst (WAB proof*)

Er zijn een aantal aandachtspunten per type arbeidsovereenkomst waar rekening mee gehouden dient te worden (WAB proof).

Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd

Download een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd.

Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd

Download een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd.

Arbeidsovereenkomst Min-Max Bepaalde Tijd

Download een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst Min-Max Bepaalde Tijd.

Arbeidsovereenkomst Oproep Bepaalde Tijd

Download een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst Oproep Bepaalde Tijd.

Motiveren van medewerkers

Als praktijkhouder kun je niet je medewerkers motiveren. Wel kun je zorgen voor omstandigheden die motiverend werken. In dit document wordt allereerst inzicht gegeven in de factoren die het eigen enthousiasme en de eigen gedrevenheid bepalen, zodat je beter zult begrijpen wat motivatie eigenlijk is. Tot slot is een korte vragenlijst bijgevoegd voor praktijkhouders om zelf het motivatie niveau binnen het team te beoordelen.

Voorbeeld Huishoudelijk reglement

Duidelijkheid creëren voor medewerkers is eveneens een belangrijke pijler in het creëren van motiverende werkomstandigheden. Denk aan duidelijkheid op het gebied van ziekmelding, werkafspraken en personeel. Met dit voorbeeld ‘Huishoudelijk reglement’ kun je als praktijk aan de slag gaan om dergelijke afspraken te gaan vastleggen.

Praktijk op orde, opdracht 4: Personeelsdossiers 

Nu we middenin de coronacrisis zitten, hebben we helaas extra tijd beschikbaar. Dit zou dan ook een goed moment kunnen zijn om de praktijk ‘op orde’ te brengen. Zo kunnen we alles nog eens onder de loep nemen en waar nodig aanvullen of aanpassen.
In deze video gaan we in op personeelsdossiers. Enerzijds is het belangrijk om het personeelsdossier op orde te hebben op het gebied van personeelsmanagement. Denk aan certificaten/diploma’s die medewerkers behalen en ook de periodieke verslagen van bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. Anderzijds is het personeelsdossiers belangrijk, bijvoorbeeld richting de IGJ. Denk daarbij bijvoorbeeld aan registratie van hepatitis B en taakdelegatie van medewerkers.

Bekijk hieronder een preview van de training Praktijk op orde, opdracht 4

Bekijk ook de andere video’s en opdrachten van Praktijk op orde

Tips voor functionerings- en beoordelingssysteem

Dit document bevat vooral tips en adviezen. Het ‘Formulier Functioneringsgesprek’ biedt hulp in de structuur van het functioneringsgesprek en de verslaglegging.

Vragenlijst ‘medewerkers tevredenheid’

Vragenlijst voor het meten van medewerkers tevredenheid, met 5-punts schaal.

Voorbeeld protocol Vergewisplicht WKKGZ

Neemt u een nieuwe medewerker aan, houd dan rekening met de vergewis- en meldplicht voor werkgevers en opdrachtgevers. Deze vergewis- en meldplicht zijn een uitvloeisel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Informatie en checklist om te voldoen aan de WKKGZ.

Voorbeeld Overzicht personeelsdossiers

Per medewerker dienen allerlei personeelsgegevens te worden gearchiveerd in de praktijk. Vaak ontbreekt het overzicht en zijn dossiers niet volledig. Met behulp van dit bestand wordt overzicht gecreëerd en wordt tijdige opvolging van eventuele acties geborgd.

Voorbeeld Agenda, notulen en actielijst (werkoverleg)

Bekijk de voorbeeld agenda, notulen en actie- en besluitenlijst.

Voorbeeld Gedragscode bejegening patiënt

Voorbeeld voor beschrijving van bejegening van de patiënt door tandarts en medewerkers. Met voorbeeldrichtlijnen.

Voorbeeld Gedragsprotocol

Wanneer er meerdere mensen samenwerken is het prettig dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over gewenst gedrag. Gewenst gedrag klinkt misschien erg officieel, toch het is goed om te weten wat wel en wat niet geaccepteerd wordt. Zo kunnen er geen misverstanden over bestaan.

Voorbeeld formulier 360 graden feedback

De vorm van 360° feedback is erop gericht om medewerkers zichzelf feedback te laten geven. In plaats van te oordelen over medewerkers kun je hen beter over zichzelf laten oordelen. Dat is namelijk veel leerzamer. Als er een sfeer van groot onderling vertrouwen heerst, is zelfkritiek meestal ook zinniger. De tandarts / praktijkhouder moet dus ook toewerken naar onderling vertrouwen met zijn team.

Formulier taakdelegatie

Met dit formulier kan de tandarts per medeweker vastleggen welke (voorbehouden) handelingen kunnen worden gedelegeerd en op basis van welke scholing de medewerker daadwerkelijk bevoegd is.

Het sollicitatiegesprek – criteria voor beoordelen van kandidaten

Een goed team begint bij het werven van goede medewerkers. Dit document bevat tips voor het voeren van een sollicitatiegesprek en de criteria over het beoordelen van de kandidaat.

Voorbeeld formulier Functioneringsgesprek

Een goede voorbereiding, een gestructureerd gesprek en een heldere vastlegging van de afspraken vormen belangrijke voorwaarden voor een succesvol functioneringsgesprek. Dit formulier biedt goede handvatten hiervoor.

Voorbeeld formulier Inwerken medewerker

Nieuwe medewerkers wilt u zo snel mogelijk mee laten draaien in de praktijk. Dit vraagt uw tijd en aandacht. Dit formulier kan worden gebruikt als leidraad tijdens het inwerktraject.

Voorbeeld formulier Stamgegevens (nieuwe) medewerker

Bij indiensttreding van een nieuwe medewerker dient ook bijbehorend personeelsdossier op orde te worden gemaakt. Dit formulier dient hierbij als leidraad en checklist.

Voorbeeld Inhoudsopgave personeelsmap

De gegevens van alle medewerkers kunnen worden gearchiveerd in de personeelsmap. Deze inhoudsopgave biedt hiervoor de structuur.

Checklijst personeelsdossier

De dossiervoering dient te voldoen aan de eisen vanuit de richtlijn Patiëntendossier. Deze checklijst kan de praktijk gebruiken om haar eigen dossiervoering te toetsen in relatie tot de richtlijn.